מסננים

דנית מדריכים ומורים

Olha

Olha

דנית

Jeg kan hjælpe dig med at blive bedre i russisk,latin,engelsk.

Malene

Malene

דנית

Jeg hedder Malene og er 19 år. Jeg har lige haft sabbatår og starter til september med at læse kemi på AAU. Jeg afsluttede i 2016 en HTX fra Skive Tekniske Gymnasium med et gennemsnit på 12,2. Dette giver kompentencer til at undervise i mange af de naturvidenskabelige fag Mat A, bio B, kemi A. Foruden dette havde jeg Proces, levnedsmiddel og sundhed som teknikfag. Foruden dette har jeg også kompentencer til at undervise

Wijittra

Wijittra

דנית

Jeg er uddannet Cand. Merc. i International Management fra Syddansk Universitet og nu er jeg i gang med anden uddannelse som Lærer som skal fuldført i 2018. Min hovedlinjer fag er historie, engelsk, og matematik.

Johanne

Johanne

דנית

English and Danish philology at University of Southern Denmark / Engelsk og Dansk filologi på Syddansk Universitet. I have experience teaching children, teenagers and adults professionally.

Signe

Signe

דנית

Som mentor vil jeg sørge for, at du oplever en klar og mærkbar forbedring skolemæssigt. Jeg står til rådighed med hensyn til lektiehjælp m.m, og undervisningen vil til enhver tid være tilpasset dit niveau samt foregå i dit tempo. I forbindelse med større skriftlige opgaver er jeg også villig til at give en hjælpende og vejledende hånd, hvis dette ønskes af dig.

Asmus

Asmus

דנית

Jeg er en ung mand, der netop er blevet student. På gymnasiet har jeg bl.a. interesseret mig meget for musik og tysk, og efter sommerferien skal jeg forhåbentligt læse til gymnasielærer med disse fag. Jeg er også glad for at lære fra mig, og har ofte hjulpet kammerater med afleveringer/opgaver etc. Jeg har spillet instrumenter siden 2. klasse og bruger også meget tid på musikteori. I min fritid holder jeg desuden af at læse og er særligt glad for tysk dramatik.

Michelle

Michelle

דנית

Hvem er jeg? Jeg hedder Michelle Kjær og er 20 år gammel. Jeg studerer Jura på 3. semester ude på Syddansk universitet i Odense, og derudover arbejder jeg som studentermedhjælper på frivilligt basis hos Selvhjælp Odense. I forhold til mine personlige kompetencer er jeg struktureret, ansvarsbevidst og imødekommende.

Hasna

Hasna

דנית

Mit navn er Hasna, til dagligt går jeg på socialrådgivere uddannelsen.

Phillip

Phillip

דנית

How do you become successful in learning a new language? Well, let me tell you a little history. I had to learn German for an oral exam. I chose the tutors, who offered a session at a low price. The only way to become fluent/really good in a foreign language is by just speaking it a lot and learning from your mistakes. I could have chosen between having 1 hour with a higher-priced tutor or 2 hours with a lower-priced tutor. I chose the 2 hours with a lower-priced tutor, because I had to speak German as much as possible. It worked out great! I got the highest grade in German last month. My teacher and the examiner were surprised that I spoke almost fluent German. My unique 5 methods to become successful with a language: 1. Texts: We will focus on improving pronunciation, vocabulary, and understanding of a text. 2. Episodes: We will focus on general listening, speaking, and understanding skills. I will prepare some screenshots from the episode, and interesting questions. 3. Pictures: We will focus on describing different elements, symbolic, etc. I will prepare questions for the pictures. 4. Songs: We will focus on your ability to understand a song and communicate the message. This will improve your vocabulary, listening and communicating skills. 5. Common conversations: We will focus on improving your speaking and listening skills. I will prepare some general questions for introduction, and small talk. You too can become fluent in Danish! Book your first lesson right now and start speaking the language from day one!

Thomas Bouakache

Thomas Bouakache

דנית

Jeg er en 22-årig ung mand af dansk/algerisk afstamning. Jeg læser pt. til folkeskolelærer på Metropol. Jeg studerer på den helt nyoprettede engelsk internationale linje kaldet ITEP. Dette medfører individuel kompetenceudvikling, international erfaring og et strammere skema, hvilket giver mig en fordel i forhold til andre lærerstuderende. Jeg flytter til Skotland i 2 måneder fra september, hvor jeg skal være i praktik.